Eduring OÜ koolituste kvaliteedi tagamise alused

1. Üldsätted

1.1 Eduring OÜ lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, koolitaja käsiraamatust (Andras) ning ettevõtte ärieetikast, põhikirjast, õppekorralduse alustest ja sisekorra eeskirjast.

1.2 Eduring OÜ pakub Eduring Koolitused nime all praktilisi arvutikasutamisega seotud koolitusi ning muid koolitusi.

1.3 Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal juhinduda väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

2. Sihtrühmad ja nende koolitusvajadused

2.1 Eduring OÜ koolituste sihtrühmad jagunevad neljaks: alustavad ettevõtjad, tegutsevad väikeettevõtjad, haridusasutused ning eraisikud

2.1.1 Haridusasutused, mille töötajad vajavad haridustehnoloogilist tuge ja koolitusi infotehnoloogia tulemuslikuks kasutuselevõtuks juhtimis- ja õppeprotsessis.

2.1.2 Alustavad erasektori ettevõtted, kes soovivad rakendada IKT-vahendeid tulemuslikumalt oma igapäevastes tööprotsessides.

2.1.3 Eraisikud, kes soovivad kasutada IKT-vahendeid sihipäraselt oma igapäevaelus.

2.1.4 Elustavad ettevõtjaid, kes vajavad alustamisel nutikaid IKT lahendusi ja nõu oma äriplaani rakendamisel.

3. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1. Eduring OÜ viib läbi koolitusi klassides, mis vastavad tervisekaitse nõuetele. Igal osalejal on võimalus kasutada koolituse kestel toimiva internetiühendusega arvutit, lubatud on kasutada ka oma arvutit.

3.2. Koolitustel kasutatakse nii tasulist kui ka tasuta tarkvara.

3.3 E-koolitustel ja kombineeritud koolitustel saavad koolitajad ligipääsu Eduringi e-õppekeskkonda.

3.4 Igal koolitusel on tagatud koolitusjärgne veebipõhine abi 3 kuud. Küsimustele vastatakse e-kirja, telefoni, Skype, Google Hangouts kaudu. Keerulisemad küsimused saavad vastuse ekraanivideodena.

3.5 Koolitusgrupi suurus on kuni 8-22 osalejat.

4. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse  täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.

4.2 Eduring OÜ õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

1) õppekava nimetus;

2) õppekavarühm;

3) õpiväljundid;

4) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;

5) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;

6) õppe sisu;

7) õppekeskkonna kirjeldus;

8) õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;

9) lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;

10) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

4.3 Õppekava koostamisel lähtutatakse sihtgruppide vajadustest ning iga koolitus peab olema praktilise suunitlusega ja aitama sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.

4.4 Iga koolituse juures on viide kehtivale õppekavale.

5. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

5.1 Lektorid peavad omama kõrgemat erialast haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

5.2 Lektor peab koostama iga koolituse jaoks ainekaardi vastavalt õppekavale.

5.3 Lektor esitab Eduring OÜ juhatajale peale koolituse lõppu tagasiside koolitustulemuste ja parandusettepanekute kohta.

6. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

6.1 Eduring OÜ küsib peale igat koolitust osalejatelt tagasisidet ja parandusettepanekuid.

6.2 Eduring OÜ kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukoodi on vaja tunnistuse või tõendi jaoks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele §6.