Eduring OÜ õppekorralduse alused

1. Üldsätted

1.1. Eduring OÜ (reg. kood 12925766) lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.

1.2. Eduring OÜ on täiskasvanute koolitusasutus, mis korraldab täienduskoolitust arvutiteaduste valdkonnas.

1.3. Õppetöö toimub õppetööks sobivates, tunni alusel renditavates ruumides. Organisatsioonisisesed koolitused viiakse läbi koolituse tellija koolitusruumides.

1.4. Õppetöö toimub koolitustena septembrist juunini. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

1.5. Koolitused toimuvad enamasti grupikoolitusena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.

1.6. Eduring OÜ asjaajamiskeel ja õppekeel on eesti keel.

1.7. Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud:

1.7.1. õppekava nimetus;

1.7.2. õppekavarühm;

1.7.3. õpiväljundid;

1.7.4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;

1.7.5. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;

1.7.6. õppe sisu;

1.7.7. õppekeskkonna kirjeldus;

1.7.8. õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;

1.7.9. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;

1.7.10. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

2.1. Eduring OÜ kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukoodi on vaja tunnistuse või tõendi jaoks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele §6.

3. Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine

3.1. Koolitusele registreerumine

3.1.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab internetis (www.eduring.ee), e-posti teel (info@eduring.ee) või telefoni teel (5698 1204). Interneti teel registreerunud saavad registreerumise kinnituse e-posti aadressile.

3.1.2. Õppijal on õigus saada täiendavat infot Eduring OÜ kontkaktisikult, kelle kontaktid on veebilehe igal koolitust tutvustaval sisulehel.

3.2. Koolitusgrupi komplekteerimine

3.2.1. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.

3.2.2. Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri.

3.2.3. Eduring OÜ on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt kolmepäevase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.

4. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine

4.1. Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on Eduring OÜ poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppemaksu või saanud ettevõtte/asutuse poolt tasumist tõendava kinnituskirja.

4.2. Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja oma allkirjaga registreerimislehel.

5. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

5.1. Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud koolituse õppekavas. Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend.

5.2. Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolituse lõpetajad kursuse lõpus ankeetküsimustiku või soovi korral annavad tagasiside videointervjuu vormis.

6. Koolituse eest tasumine

6.1. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

6.2. Maksetähtaja ületamisel 45 päeva ja/või hoolimata meiepoolsetest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.

6.3. Eduring OÜ koolituse eest makstud õppetasu on koolituse eest tasujal õigus näidata tuludeklaratsioonis koolituskuluna vastavalt tulumaksuseadusele §26. Eduring OÜ edastab koolitatavate andmed ise elektrooniliselt Maksu- ja Tolliametile, seega ei pea õppija ise dokumente Maksu- ja Tolliametile esitama. Juhul, kui osaleja andmed ei kajastu mingil põhjusel eeltäidetud tuludeklaratsioonil, on õigus pöörduda Eduring OÜ poole.

7. Koolitusest loobumine

7.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada Eduring OÜ kontaktisikut e-kirja teel (info@eduring.ee).

7.2. Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust.

7.3. Koolitusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust.

7.4. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust, õppetasu ei tagastata.

7.5. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele.

8. Koolituse katkestamine

8.1. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (haigus, komandeering vms), siis saab õppija liituda järgmise grupiga.

9. Õppija õigused ja kohustused

9.1. Õppijal on õigus:

9.1.1. valida oma võimetele ja huvidele vastav kursus;

9.1.2. nõuda kvaliteetset koolitust;

9.1.3. saada teavet Eduring OÜ õppekorralduse ja õppekava kohta;

9.1.4. nõuda õppemaksu tagastamist Eduring OÜ süül ära jäänud kursuste eest;

9.1.5. lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata.

9.1.6. saada kursuse lõpus kursusel osalemist kinnitav tunnistus või tõend.

9.2. Õppija on kohustatud:

9.2.1. tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja koolituskeskuse töötajate korraldustele;

9.2.2. hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolituskeskuse vara;

9.2.3. käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele.

10. Lektorite kvalifikatsiooninõuded

10.1. Lektorid peavad omama kõrgemat erialast haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

11. Vaidluste lahendamise kord

11.1. Eduring OÜ ja Õppija/Töötaja vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Tartu maakohtus.